Sıkça Sorulan Sorular

1-   Lisansüstü Eğitim Yapmak İstiyorum. Enstitünüzün Eğitim Ve Öğretimi İle İlgili Genel Bilgi Almak İstiyorum.  
2-   Enstitünüze lisansüstü başvurular için Nasıl ve Ne zaman Başvurabilirim?
     Enstitümüz web sayfasında yer alan  Akademik takvimde belirtilen tarihler arasında başvurabilirsiniz. Başvurular başlamadan önce kontenjan ve başvuru koşulları Enstitü web sayfasından duyurulmaktadır. 
 
3-   Kayıt İçin Gerekli Şartlar?
     Lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmayacağı, başvuru koşulları, değerlendirme ölçütleri ve kontenjan tespiti ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve Enstitümüz tarafından ilan edilir. RTEÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde öğrenci olabilmek için gerekli şartlara web sayfamızda yer alan "Duyurular" menüsünde akademik takvimde belirtilen tarihlerde  kontenjan ilan edilmiş anabilim dalları için kayıt için gerekli şartlar Lisansüstü Başvuru Duyuru metninde ilan edilmektedir.
 
 4-   Bilimsel Hazırlık Okurken Aynı Zamanda Lisansüsü programdan Ders Alabilir Miyim?
     Bilimsel hazırlık programındaki derslerinin yanı sıra, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile her yarıyılda birer ders olmak üzere kayıtlı olduğu lisansüstü programda yer alan derslerden de alabilir.
 
5-   Kimlere Bilimsel Hazırlık aldırılır?
     Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında, nitelikleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 13. maddesinde belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü kurulu kararı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
 
 6-   Bilimsel Hazırlıkta kaç ders aldırılır?
     Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez.
 
 7-   Bilimsel Hazırlık Süresi Ne Kadar?
     Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilere en az bir yarıyıl, en çok iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanır.
 
 
8-   Kayıt Tarihlerinde İl Dışında Olacağımdan, Ön Kaydı Bir Başkası yâda Posta Yolu ile yapabilirimi?
     Başvurular internet ortamında (http://ogrenci.erdogan.edu.tr/adaylogin) yapılacaktır. Şahsen ve postayla başvuru kabul edilmeyecektir. Kesin kayıtlar ise Enstitü Öğrenci İşleri Bürosuna şahsen yapılacaktır.
 
 
9-   Ders Kaydı Yapmazsam Ne olur?
     Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde enstitü yönetim kurulu tarafından açılan derslere yazılımlarını gerçekleştirmek suretiyle kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıtsız duruma düşer, derslere devam edemez, sınavlara giremez ve kayıtlı öğrencilerin yararlandığı diğer haklardan yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl, azami öğrenim süresinden sayılır.
 
 
10- Farklı Alan Mezunları Hangi Programlara Başvuru Yapabilir. Başvurularda Bölüm Şartı Var Mı?
     Lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmayacağı, başvuru koşulları, değerlendirme ölçütleri ve kontenjan tespiti ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve Enstitü tarafından ilan edilen Lisansüstü Başvuru Duyuru metninde de açıklanmaktadır.

11- Tezsiz Yüksek Lisans Mezunları Doktora Yapabilir mi?

     06.02.2013 tarihinden önce Tezsiz Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptıran tüm öğrenciler Doktora programına başvuru yapabilirler. Ancak bu tarihten sonra kayıt yaptıran öğrenciler ise doktora programına müracaat edemezler. Ayrıca ilgili tarihten önceki mezunlar ise doktora ilanında tezli yüksek lisans şartı varsa tezsiz yüksek lisans öğrencileri doktora programına başvuru yapamazlar. 

12- Kayıt Sildirme Var mı?
     Öğrenciler, enstitü öğrenci işlerinden alacağı ilişik kesme belgesi, kayıt sildirme formu, öğrenci kimlik kartını eklemek ve bir dilekçe ile müdürlüğe başvurarak kendi istekleri ile kayıtlarını sildirebilir. Bu durumda, ödemiş oldukları öğrenim harcı/öğrenim ücreti iade edilmez. Başvurular öğrencinin kendisi veya noterden alınmış olan vekalet ile yapılabilmekte olup, evraklar teslim alındıktan sonra Yönetim Kurulunun olduğu günde kayıt silme işlemi gerçekleştirilir.
 
 13- Kayıt Dondurmak İstiyorum, Ne Yapmam Gerekiyor?
     Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğimizin Kayıt dondurma/izinli sayılma MADDE 23 –'deki şartları taşıyan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde dilekçe ile anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvurmaları halinde, belgelendirecekleri haklı ve geçerli mazeretlerinin bulunması durumunda Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile en fazla 2 dönem kayıt dondurma/izinli sayılabilirler. Ancak askerlik görevinde askerlik süresince izin verilebilir. Öğrenci; kayıt dondurduğu süre içinde öğrenimine devam edemez, sınavlara giremez sınava girmiş olsa bile aldığı notlar geçerli sayılmaz.

14- Kayıt Dondurma/Azami Süreye Ekleme İşlemi Nasıl Yapılır?
     Askerlik, yurt dışı eğitim, yurt dışı görev ve uzun süreli sağlık kurulu raporu ile belgelenen hastalık sebebiyle eğitime devam edemeyen öğrenciler ile mevzuatta belirtilen mazeret ve hastalık izinleri, kadın memura doğum yapması halinde verilen ücretsiz izinler ve ilgili enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler sebebiyle verilecek izinler öğrencilerin azami sürelerine eklenir. Azami kayıt dondurma süresi lisansüstü programlarda en fazla iki yarıyıldır.
      
 15- Başvurularda Dil Şartı Var Mı? ALES Puan Tabanı ve Puan Türü Nedir?
     Lisansüstü programlarda dil şartı ve ales puanının taban ve puan türleri web sayfamızdaki "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Programları İçin Genel İlkeler"inde mevcuttur. 
 
 16- Tez Teslimi Sırasında İntihal Tarama Raporu İsteniyor Mu?
     Yüksek lisans ve Doktora programı öğrencilerinin tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tez yazım kılavuzuna göre hazırladığı tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.
 
 17-  Harçlar Ne zaman ve Nereye Yatırılır?
     Enstitü öğrencilerimizden azami süresini geçirmiş tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile tezsiz yüksek lisans öğrencileri için harçlar akademik takvimde belirtilen tarihler arasında öğrenci tarafından Ensitümüz tarafından duyurulan (banka, hesap numarası, harç ücreti gibi)  banka hesabına yatırılmaktadır.  
     Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ise benzer şekilde başvurulardan sonra kesin kayıt anında tezsiz yüksek lisans öğrencileri harçlarını web sayfamızda yapılan duyuruda belirtilen (Hangi banka, hesap numarası, harç ücreti gibi) yatırarak kayıtlarını yaptırırlar.
 
18-  Kaç Kredilik Ders Almam Gerekir?
     Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla, en az 10 adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı (2. veya 3. ) yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
     Tezli yüksek lisans programı toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersle birlikte en az 8 adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.
     Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren dersi yüksek lisansta almış öğrenciler için 24, almamışlar için ise 27 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla; en az 8 (9) adet ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
 
19-  Öğrenci Belgesi ve Öğrenci Kimlik Kartı Nerden Alabilirim, Ne zaman ve Nasıl Alacağız?
     Öğrenci belgesi Enstitümüz öğrenci işleri biriminden alınmaktadır.
     Öğrenci kimlik kartlarını yeni kayıtlı lisansüstü öğrencilerimiz için kartların Enstitümüze ulaşması halinde duyurusu web sayfamızda yapılmakta olup, ilgili öğrenciler Anabilim dalı başkanlıklarından teslim alabilirler.
     Öğrenci kimlik kartını kaybedenler ise ÖBS'nde yer alan menüden kart başvurusu yaparak BİDB'ndan alabilirler.
 
20-  E- Devlet Üzerinden Alınan Öğrenci Belgeleri Geçerli midir?
     Evet, tüm resmi kurumlarda geçerlidir.
 
21-  Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri ve Şartları Nelerdir?
     Enstitümüze sadece Yönetmelikteki şartları sağlayan öğrenciler Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında yatay geçiş için başvuruda bulunabilir. Enstitümüz web sitesi duyurular kısmında belirtilen ilgili döneme ilişkin "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Programları İçin Genel İlkeler"inde anabilim dalları ve genel şartlar belirtilmiştir. Kesin kayıtlar akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Enstitü Öğrenci İşleri Bürosuna şahsen yapılacaktır.

22- Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü MADDE 12 – (1)
       Üniversitedeki başka bir enstitü, anabilim/anasanat dalı veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Ancak, Üniversitede öğretim elemanı kadrosunda olanlar hariç, yüksek lisansta iki yarıyıldan fazla süre kullanmış olanlar ile doktora/sanatta yeterlik programında yeterlik sınavına girmiş olanlar yatay geçiş müracaatında bulunamaz.
 
23-  Doktora Öğrencisiyim. Derslerimi Tamamladım. Yeterlilik Sınavına Ne Zaman Girmem Gerekiyor.
     Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınavına girmek için başvuran öğrencilerin adları sınavdan bir ay önce ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. (Daha fazla bilgi için Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin madde 44 bk.)
 
 24-  Yeterlik sınavına ne zaman girmem gerekir?
     En erken 3. yarıyıl, en geç beşinci yarıyıl sonuna kadar girilmesi gerekir. 
    Yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında sınava girmeyen öğrenciler bu hakkını kullanmış ve o aşamada  başarısız olmuş sayılır. 
 
25-  Doktora Öğrencisiyim. Yeterlilik Sınavını Geçtim. Ne Yapmam Gerekiyor.
     Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrencinin doktora tez önerisini onaylamak ve takip eden dönemlerde doktora tez çalışma sürecini izlemek amacıyla bir ay içinde tez izleme komitesi atanır. (Daha fazla bilgi için Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin madde 45 - 46 bk.)
 
26- Doktora Öğrencisiyim. Tezimi Tamamladım ve Savunma Aşamasına Geçtim. Ne Yapmam Gerekiyor?
     Doktora tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri üçü tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. İkinci tez danışmanı beş öğretim üyesinden oluşan doktora tez jürisine ek olarak, oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
     Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek müdürlüğe bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işlem enstitü yönetim kurulu karar verir.
     Tez savunması, en az 60 dakika, en fazla 120 dakika süreli olmak üzere tez çalışmasının sunulması ile bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilere açıktır. (Daha fazla bilgi için Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin madde 47 bk.)

27-  Tezli Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Tezimi Tamamladım ve Savunma Aşamasına Geçtim. Ne Yapmam Gerekiyor?
Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ilgilianabilim/anasanat/bilim/sanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

Jüri üyeleri,söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Jüri toplantıları eksik üyeyle yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek müdürlüğe bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci keztoplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınav süresi en az kırk beş dakikadır. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. 

28- Yüksek Lisans / Doktora Öğrencisiyim. Tez Savunma Sınavında Başarılı Oldum. Ne Yapmam Gerekiyor.

Lisansüstü programına kayıtlı tezli öğrenciler Enstitümüz web sayfasında mevcut olan "Tez Teslim Süreci"nde gerekli bilgilere "Dilekçe ve Formlar" kısmından ise hazırlanması gereken evraklara ulaşabilirler.     
 
29- Mazeret sınavı hangi durumlarda yapılır? 
       Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 19/3 kapsamında; Haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınava giremeyen veya ara sınav yerine geçen proje teslimi, ödev teslimi ve sözlü sunum gibi görevlerini zamanında yapamayan ve mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci derslerin son haftasında mazeret sınavına girebilir veya yapamadığı görevlerini yapabilir. Mazeret belgelerinin düzenlendikleri tarihi izleyen beş iş günü içerisinde anabilim dalı başkanlığına verilmesi zorunludur. Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme konulmaz .
 
 
İLİŞİK KESİLME / KAYIT SİLİNME DURUMLARI
 •   Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilere en çok iki yarıyıllık bilimsel hazırlık programı uygulanır. Yaz okulu bu süreye dâhil değildir. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, ilgili programın program süresine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhil değildir. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. (Daha fazla bilgi için Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin madde 13 bk.)
 •   Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin kayıtlı olduğu programla ilişiği kesilir. (Daha fazla bilgi için Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin madde YL için 30, Doktora için 40 bk.)
 •   Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. (Daha fazla bilgi için Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin madde YL için 32, Doktora için 47 bk.)
 •  Yüksek Lisans Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde,  doktora tezi Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. (Daha fazla bilgi için Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin madde YL için 32, Doktora için 47 bk.)
 •   Tezi reddedilen öğrenciye, talep etmesi halinde ve ilgili anabilim dalının tezsiz yüksek lisans programının olması durumunda, tezsiz yüksek lisans programının ders yükü, proje yükü vb. gereklerini yerine getirmesi için bir yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda tezsiz yüksek lisans programının ders yükü, proje yükü ve benzeri gereklerini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin ise programla ilişiği kesilir. (Daha fazla bilgi için Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin madde 32 bk.)
 •   Tez sınavında başarılı olmak ve genel not ortalaması 2,00’nin altında olmamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını; tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren iki adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir. (Daha fazla bilgi için Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin madde 33 bk.)
 •   Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. (Daha fazla bilgi için Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin madde 36 bk.)
 •   Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması 3,00’ün altında olan öğrenciler doktora yeterlik sınavına giremez ve kayıtlı oldukları programla ilişiği kesilir. (Daha fazla bilgi için Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin madde 42 bk.)
 •   Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir. (Daha fazla bilgi için Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin madde 42 bk.)
 •   Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin programla ilişiği kesilir. (Daha fazla bilgi için Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin madde 44 bk.)
 •   Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir. (Daha fazla bilgi için Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin madde 46 bk.)
 •   Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve TemmuzAralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı (G) veya başarısız (K) olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin programla ilişiği kesilir. (Daha fazla bilgi için Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin madde 46 bk.)
 •   Tez savunmasına girip tezi ile ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye jüri tarafından en fazla altı ay düzeltme süresi verilir. Öğrenci bu süre içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonunda savunmasını yapmayan ya da savunma sonunda tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programla ilişiği kesilir. (Daha fazla bilgi için Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin madde 47 bk.)
 •   Tez savunmasında başarılı olan öğrenci Üniversite tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırladığı doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını, intihal raporu ile birlikte tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim etmek zorundadır. İlgili enstitü yönetim kurulu öğrencinin talebi halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde programla ilişiği kesilir. (Daha fazla bilgi için Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin madde 47 bk.)
 •   Kredili derslerini ve/veya azami süre içinde tez çalışmasını tamamlayamayan, doktora tezi jüri tarafından reddedilen lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrenciye, talep etmesi halinde ve ilgili anabilim/anasanat dalının birinci öğretim tezsiz yüksek lisans programının olması durumunda, tezsiz yüksek lisans programının ders yükü, proje yükü vb. gereklerini yerine getirmesi için bir yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda tezsiz yüksek lisans programının ders yükü, proje yükü ve benzeri gereklerini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin ise programla ilişiği kesilir. (Daha fazla bilgi için Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin madde 47 bk.)
 •   Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası alanlar ile bir başka üniversiteye yatay geçiş yoluyla giden öğrencilerin kayıtları silinir.
 •   Öğrenciler, bir dilekçe ile müdürlüğe başvurarak kendi istekleri ile kayıtlarını sildirebilir. Bu durumda, ödemiş oldukları öğrenim harcı/öğrenim ücreti iade edilmez.